Regeringskansliet

En parlamentarisk demokrati
I Sverige hålls allmänna val varje vart fjärde år. Omkring 7 miljoner människor har rätt att rösta och därigenom påverka vilken politisk parti som representerar dem i riksdagen, landsting och kommuner.

Människor kan också på annat sätt påverka svenska politiken – genom att delta i folkomröstningar, gå med i ett politiskt parti eller kommentera rapporter som presenteras av regeringen.

Svenska konstitutionen
Den svenska konstitutionen definierar hur Sverige styrs. Det reglerar förhållandet mellan beslutsfattande och verkställande makten och medborgarnas grundläggande rättigheter och friheter. Fyra grundläggande lagar utgör konstitutionen: Regeringsinstrumentet , Successionen , Pressfrihetslagen och den grundläggande lagen om yttrandefrihet . De grundläggande lagarna har företräde framför alla andra stadgar.

Regeringens instrument garanterar bland annat medborgarna rätten att få information fritt, hålla demonstrationer, bilda politiska partier och utöva sin religion.

Verkställighetslagen reglerar rätten för medlemmarna i Bernadotte, den kungliga familjen, att ansluta sig till den svenska tronen.

Pressfriheten fastställer principen om allmänhetens tillgång till officiella handlingar som rör parlamentets, regeringens och offentliga myndigheters arbete. Denna lag tillåter att människor studerar officiella handlingar närhelst de önskar.

Lag om yttrandefrihet, som trädde i kraft år 1992, speglar i stor utsträckning pressfrihetslagen, när det gäller censurförbud, friheten att kommunicera information och rätten till anonymitet.